Seminari: Actualització de l’educació permanent...

Seminari: Actualització de l’educació permanent: del domini de la voluntat al domini de la sensibilitat

Les iniciatives educatives, socials, culturals... emancipadores necessiten d’una praxi i un pensament de llibertat. La bondat d’aquestes aportacions des de l’educació popular i permanent, més enllà de les ocurrències vigents, verifica que, en aquests moments, podrien ser unes eines bàsiques per implemen- tar accions d’apoderament de la ciutadania i de la lli- bertat, de la participació i de la democràcia, reals... que ajuden a millorar la societat actual, ja siga en el medi rural o en l’urbà. D’ací sorgeix el desig i l’in- terés de repensar, reorganitzar i refer unes visions actuals de les praxis de llibertat i aquesta nova edi- ció del seminari-càtedra Paulo Freire: Actualització de l’educació permanent: del domini de la voluntat al domini de la sensibilitat, tractarà d’abordar mitjançant l’anàlisi, la sistematització, la posada en comú i la difusió d’experiències pràctiques i intel·lectuals que tenen com a horit- zó les relacions entre educació i democràcia, entre cooperació i llibertat... esdevinga un espai-temps de cre-acció singular i comú, de les dones i homes que participen i, alhora, d’interre- lació, coordinació i associació entre organitzacions, col·lectius i associacions; estem doncs davant un compromís i una aposta esperançada, ferm i potent, per la transformació-mudança de les capacitats i, ací i ara, la gestació de plurals alliberaments.

I, finalment, en aquest seminari-càtedra anar fent que l’educa- ció, la política... requerisquen no sols de la resistència sinó tam- bé de l’esforç d’activar la força generadora de les pràctiques, de les iniciatives, dels afectes, de les possibilitats... que sempre son les llavors de formes d’apoderament alternatiu i, com aferma Rosi Braidotti: ‘aquesta praxi requereix obrir-se als altres i co- construir estructures socials alternatives i desitjos alternatius que sostinguin la labor de transformar el negatiu (...) és una manera de d’aprendre a viure la vida no-feixista’, en cadascuna de les iniciatives sociopolítiques, educatives, culturals, partici- patives... en les quals realitzem les nostres actuacions-accions.

Enllaç al formulari d'inscripció


Seminari actualització de l’educació permanent