Dinamització sociocultural

PLA DE DINAMITZACIÓ SOCIOCULTURAL CONVENI DE COL·LABORACIÓ I PRESTACIÓ DE SERVEIS entre el CPFPA "F. Bosch i Morata" i l'Associació de Persones Adultes Participants del CPFPA "Francesc Bosch i Morata"

Manifesten:

Des de l'aprovació de la Llei 1/95, de FPA, la Generalitat Valenciana ha implementat la realització dels diferents programes formatius que l'educació i formació de persones adultes valenciana necessita per tal de garantir la realització efectiva d'aquest dret en diferents aspectes que, posteriorment, la Conferència Internacional d'Educació i formació de persones adultes realitzada a Hamburg en 1997 estableix com més que un dret: "és una de les claus del segle XXI. És alhora conseqüència d'una ciutadania activa i una condició per a la participació plena en la societat. És un concepte summament útil per fomentar el desenvolupament ecològicament sostenible, per promoure la democràcia, la justícia i la igualtat entre dones i homes i el desenvolupament científic, econòmic i social, així com per construir un món en el qual els conflictes violents siguen substituïts pel diàleg i una cultura de pau basada en la justícia.
L'educació d'adults pot configurar la identitat i donar significat a la vida. Aprendre durant tota la vida significa replantejar els continguts de l'educació a fi que reflecteixen factors com l'edat, la igualtat entre homes i dones, les discapacitats, l'idioma, la cultura i les disparitats econòmiques."


Aquesta conferència també recull el principi de cooperació i territorialitat, que la Llei valenciana de FPA també establia i assenyalava, que: "El foment de l'educació d'adults requereix la col·laboració dels diferents ministeris, les organitzacions intergovernamentals i no governamentals, els ocupadors i els sindicats, les universitats i centres d'investigació, els mitjans de comunicació, les associacions civils i comunitàries, els instructors i els propis educands adults."

I aquesta col·laboració que tant la Llei valenciana de FPA com el Pla d'Acció per al Futur que la Cinquena Conferència Internacional de FPA establia va ser desenvolupada entre aquestes tres instàncies és i ha estat històricament una de les característiques bàsiques i significatives del desenvolupament positiu, així com de la comunicació local i comarcal de les accions formatives, dinamitzadores i promocionadores de l'educació i formació de persones adultes a la nostra ciutat i l'entorn territorial proper.

Les administracions locals en cooperació amb la resta d'institucions públiques presents a la zona territorial, així com les entitats i organitzacions podran elaborar plans locals d'educació i formació de les persones joves i adultes en els quals s'expressen les necessitats i/o demandes existents i futures i les iniciatives per tal de resoldre-les.

La coparticipació i l'interès comú de les tres entitats en l'educació i formació permanent i en el disseny, la planificació, el desenvolupament i l'avaluació d'activitats formatives tendents a desenvolupar o potenciar la realització dels diferents programes formatius específics que la Llei 1/95, de FPA, recull a l'article 5, i molt especialment els e), g) i j).
Ateses aquestes manifestacions les tres parts acorden el present conveni segons les següents

CLÀUSULES

L'objecte del present conveni és regular la relació mitjançant la col·laboració com a prestació de serveis entre el CPFPA "F. Bosch i Morata" i l'Associació de Persones Adultes Participants del CPFPA "Francesc Bosch i Morata" de Xàtiva, com a entitat prestadora de serveis a la població, en l'oferta educativa, cultural, formativa, associativa i ocupacional entre el centre i l'esmentada associació.
La durada del conveni serà per curs acadèmic a contar des del primer dia de setembre fins el 30 de juny de l'any següent, renovant-se tàcitament si cap de les parts el denunciara amb antelació almenys de dos mesos abans de l'inici del següent curs escolar.
L'Ajuntament es compromet a la difusió, divulgació i promoció de les activitats, cursos, seminaris... en els seus mitjans de comunicació.

El CPFPA "F. Bosch i Morata" i l'Associació de Persones Adultes Participants del CPFPA "Francesc Bosch i Morata", anualment dissenyaran, planificaran, executaran i avaluaran, de manera cooperativa, el Programa d'Activitats Conjuntes -conferències, cursos, seminaris, tallers, jornades, exposicions, programes formatius... és a dir un nucli d'un Pla Local de FPA- que donen resposta a les necessitats dels programes formatius de FPA en general i, específicament, als e), g) i j) i aquest formarà part de la Programació General Anual. Així mateix, conjuntament es donarà resposta, mitjançant els mecanismes adients, als processos de formació específica amb la finalitat de promoure l'associacionisme de les persones adultes participants, als grups d'aprenentatge, dins de l'aula i al CPFPA, tal i com assenyala l'article 23 de la Llei 1/95, de FPA. L'Associació de Persones Adultes Participants del CPFPA "Francesc Bosch i Morata" de Xàtiva com a entitat prestadora de serveis, es compromet a desenvolupar les activitats i accions formatives pactades al Programa d'Activitats Conjuntes. L'Associació de Persones Adultes Participants del CPFPA "Francesc Bosch i Morata" de Xàtiva podrà comptar amb personal col·laborador sense que hi haja cap relació contractual. Aquest personal podrà rebre una gratificació cas de ser soci de l'Associació.

Programa d'Activitats Conjuntes. inclourà la relació de cursos, tallers, seminaris i programes específics amb el número d'hores, data d'inici i acabament així com el nombre màxim i mínim de participants, si de cas. L'Associació de Persones Adultes Participants del CPFPA "Francesc Bosch i Morata" de Xàtiva es compromet a establir i impulsar línies de col·laboració amb les diferents entitats culturals i socials que tinguen objectius semblants als que es manifesten en aquest conveni -sempre i quan no hagen atemptat èticament i pública contra el CPFPA "F. Bosch i Morata" o l'Associació de Persones Adultes Participants del CPFPA "Francesc Bosch i Morata- i realitzen activitats socioculturals, educatives, formatives i/o ocupacionals amb a finalitat de coordinar-les i evitar-ne la duplicitat.

L'Associació de Persones Adultes Participants del CPFPA "Francesc Bosch i Morata" i el CPFPA "F. Bosch i Morata" de Xàtiva es comprometen a impulsar la creació del Consell Local de FPA i establir un espai de coordinació i interrelació institucional i instituient d'un PLA LOCAL D'EDUCACIÓ PERMANENT. L'Associació de Persones Adultes Participants del CPFPA "Francesc Bosch i Morata" de Xàtiva junt amb el CPFPA "F. Bosch i Morata" es compromet a lliurar còpia de la memòria del Programa d'Activitats Conjuntes. realitzat al llarg del curs així com el seu balanç econòmic. El full d'inscripció serà el mateix que utilitza el CPFPA "F. Bosch i Morata", que comptarà amb caselles per a les activitats planificades. Qualsevol dubte que en puga sorgir sobre la interpretació d'aquest conveni serà resolt pel Consell local de FPA que contempla l'article 24.5 de la Llei 1/95.

Adicional.-El CPFPA "F. Bosch i Morata i l'Associació de Persones Adultes Participants del CPFPA "Francesc Bosch i Morata" es comprometen conjuntament i en el marc d'aquest conveni a treballar per la consecució dels objectius manifestats.

Transitòria 1ª.-Fins l'entrada en vigor de l'esmentat Consell Local de FPA, funcionarà una comissió Tècnica Tripartita.Compartir: