Qué ès

ÀREA D'AUTOEDUCACIÓ PERMANENT I CONJUNTA

Davant de la nova situació de millora i adequació de les instal·lacions així com al fort increment dels espais didàctics i socioculturals disponibles, dels equipaments, etc. que el Centre Públic de FPA "Francesc Bosch i Morata" disposarà per a poder realitzar, per primera vegada des de la seua creació, unes accions educatives i formatives permanents, tal i com assenyala la normativa valenciana de formació de persones adultes -entre d'altres- potents i contextualitzades tenint com a referència per una banda la ciutat de Xàtiva i per altra l'àmbit territorial de la mateixa -comarques de La Costera, la Canal de Navarrès, la Vall d'Albaida...

Tenint en compte la necessària ampliació i complementació dels itineraris educatius permanents dels potencialment participants; el paper atorgat a la iniciativa territorial, sobretot municipal, i a les organitzacions socials; la potenciació de la participació i de l'associacionisme... Es fa necessari i urgent el desplegament al nostre centre dels aspectes encara no contemplats així com l'adopció d'una sèrie de mesures complementàries per un adient desenvolupament personal, sociocultural i economicolaboral de les persones joves i adultes de la nostra ciutat, en la línia de les resolucions preses en les Conferències Europees d'Educació d'Adults: "Que l'educació i la formació al llarg de la vida és fonament per al desenvolupament personal, sociocultural i econòmic sostingut i sostenible de la Comunitat. Que l'accés a l'educació de les persones adultes ve exigit per l'obligació de redistribuir els béns i els serveis culturals entre tots els ciutadans i ciutadanes per a superar las faltes d'oportunitat i respondre a l'evolució accelerada de les transformacions socioculturals i econòmiques", la Cinquena Conferència Internacional sobre Educació d'Adults -Hamburg, 1997- i, sobretot, els objectius assenyalats en l'estratègia de Lisboa ( i recentment rellançats: conclusions del Consell i els representants dels Governs dels estat membres -2005/C 292/02- i el programa de treball "Educació i Formació 2010").

Així com les directrius de la UE envers les competències a desenvolupar als sistemes educatius que expressament assenyalen dues de bàsiques:

Competència per a aprendre a aprendre. Consisteix en disposar d'habilitats per a iniciar-se en l'aprenentatge i ser capaç de continuar aprenent de manera cada vegada més eficaç i autònoma d'acord amb els propis objectius i necessitats.

Autonomia i iniciativa personal. Aquesta competència es refereix a l'adquisició de la consciència i aplicació d'un conjunt de valors i actituds personals interrelacionades, com la responsabilitat, la perseverança, el coneixement de sí mateix i l'autovalorització, la creativitat, l'autocrítica, el control emocional, la capacitat d'elegir, de calcular riscs i d'afrontar els problemes, així com la capacitat de demorar la necessitat de satisfacció immediata, d'aprendre de les errades i d'assumir riscs i compromisos.

A més a més, la Llei Orgànica d'Educació, LOE, al seu capítol IX dedicat a l'Educació de Persones Adultes, estableix a l'article 66, apartat 4 que: "Las personas adultas pueden realizar sus aprendizajes tanto por medio de actividades de enseñanza, reglada o no reglada, como a través de la experiencia, laboral o en actividades sociales, por lo que se tenderá a establecer conexiones entre ambas vías y se adoptarán medidas para la validación de los aprendizajes así adquiridos. I específicament estableix a l'article 67, apartat 2 que: "La organización y la metodología de las enseñanzas para las personas adultas se basarán en el autoaprendizaje y tendrán en cuenta sus experiencias, necesidades e intereses, pudiendo desarrollarse a través de la enseñanza presencial y también mediante la educación a distancia". I a l'apartat 7 que: "Las enseñanzas para las personas adultas se organizarán con una metodología flexible y abierta, de modo que respondan a sus capacidades, necesidades e intereses."

Tenint en compte el que assenyala la Llei 1/95, de Formació de Persones Adultes de la Generalitat Valenciana i, molt especialment, l'article 3 (1.- Per tal d'afermar el dret de totes les persones a l'educació, la formació de les persones adultes garantirà l'adquisició i l'actualització de la seua educació bàsica promourà l'accés als diferents nivells del sistema educatiu, estimularà la seua participació en el disseny del propi procés formatiu i donarà una atenció preferent als sectors socials més desafavorits; 2.- Estendre efectivament el dret a l'educació de totes les persones adultes de la Comunitat Valenciana; 3.-a.- Donar suport al desenvolupament de les capacitats intel·lectuals i de les actituds que permeten a les persones adultes la interpretació i la participació mitjançant els diferents canals establerts, en la transformació de la seua realitat social, econòmica i cultura, per tal de fer-les més justes, lliures i creadores) i l'article 5.1 (Les actuacions en les diferents àrees de la formació de les persones es desenvoluparan mitjançant programes específics, que podran realitzar-se en distintes modalitats d'ensenyament presencial i a distància, formal i informal, institucional i comunitària, d'acord amb les característiques dels programes d'àmbit territorial, de les necessitats i de les opcions dels participants.)

Així com a la introducció del Decret de currículum de FPA, tot indicant que: "Ha de permetre que les persones adultes desenrotllen les potencialitats per al seu enriquiment personal, posant especial èmfasi en el desenrotllament de la capacitat d'autonomia, de juí, de sentit crític i de capacitat d'innovació desenrotllant, en particular, el gust de deprendre a deprendre, perquè este autoaprenentatge proporcione autoeducació permanent."

O a l'Annex I que: "inclou, per a l'àmbit de la Comunitat Valenciana, els objectius corresponents a la formació bàsica de les persones adultes, així com els continguts i els criteris d'avaluació, per a garantir a esta població nivells formatius bàsics, validats socialment i acadèmicament a fi d'adquirir i actualitzar la seua formació bàsica i de possibilitar l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària a través d'un currículum específic adaptat a les característiques, necessitats i interessos de les persones adultes i de l'àmbit territorial, que traduïsquen esta formació bàsica en educació permanent a través de la capacitació en processos d'autoaprenentatge." O el que s'assenyala a l'article 8.3, de la ordre de 14 de juny de 2000.

Considerem necessari i imprescindible posar en marxa un dispositiu que coordine, implemente i consolide les accions formatives relatives a la distància així com les relacionades amb els processos reals i actuals d'autoaprenentatge i autoeducació entesos com dependre a dependre; aquest dispositiu voldríem que es conformara com una àrea d'autoeducació permanent i conjunta, considerant que la potència d'aprendre és realment l'activitat que personifica al ser humà, i molt específicament, caracteritza a la persona adulta la qual és per la seua disposició a l'autoformació per part de les persones aprenents que assumeixen per una banda i de manera autònoma la responsabilitat de gestionar ( horaris, accions i procediments, materials, etc.) el seu procés d'aprenentatge i, per altra el guiatge de les persones educadores, mitjançant la cooperació en el mateix procés, conjugant llibertat, autonomia i responsabilitat.

És per tot això que posem en marxa, a partir d'aquest curs 2008-2009, amb una doble vessant de novació i d'experimentació, un Àrea d'Autoeducació Permanent i Conjunta(1) , APRÈN, que es conformarà a partir de:

- Les accions formatives d'educació i formació de persones adultes que venim realitzant en la modalitat presencial -algunes- i en la modalitat a distància.
- L'estructuració d'una pàgina web que possibilitarà l'accés als materials, procediments, activitats, etc. a les persones adultes que consideren aquesta modalitat i/o dimensió de l'aprenentatge al llarg de la vida; amb guia tutoritzada mitjançant adreces electròniques adients, el telèfon i el fax, i la presència i/o proximitat que suposarà disposar de professores i professors, guies i assessors(2) , al seu abast en temps real.
- L'espai d'autoeducació permanent que configurarem al llarg d'aquest curs amb dotacions materials i de recursos (programaris, multimèdia, DVD i vídeos,etc. ; documentacions i biblioteca; materials educatius específics i itineraris de formació i d'orientació professional i laboral) i amb una dotació de professorat i/o guia que facilitarà informacions, documentacions, etc.; realitzarà orientacions i consells, propiciant i promocionant un aprenentatge singular.
Alguns objectius que hauria d'acomplir aquesta Àrea són:

a) proporcionar els mitjans tècnics actuals per a un aprenentatge més eficient, significatiu, emancipador i cooperador.
b) proporcionar a les persones adultes aprenents els materials adequats al seu nivell de comprensió i treball procedimental: materials que tinguen en compte els seus interessos i que atenguen les seues capacitats i necessitats com a aprenents.
c) ajudar i motivar les persones adultes a ser aprenents més eficients, cooperants i creatius.
d) orientar a les persones adultes aprenents perquè puguen determinar i desenvolupar els objectius d'aprenentatge pel que fa a continguts, procediments, hàbits d'estudi, actituds, procés d'aprenentatge i la seua avaluació.
e) proporcionar els instruments necessaris i desenvolupar les estratègies d'aprenentatge perquè la persona adulta puga aprendre a aprendre a aprendre i a ser més: autònoma, cooperadora, emancipadora i creativa.
_______________________________________________________________
(1)És un espai que posa a l'abast de la persona adulta una sèrie de recursos, equipaments i de materials, ordenats i classificats, per ajudar-lo a planificar i dur a terme les estratègies d'aprenentatge que l'han de guiar a assolir els seus objectius.
(2)Les seues funcions principals són:
- Orientar a les persones adultes pel que fa al seu aprenentatge: ajudar-los a determinar expectatives i necessitats, a formular objectius assolibles i a fer-ne el seguiment i aconsellar-los sempre que ho desitgen.
- Orientar a les persones adultes cap a les activitats que els resulten més productives.
- Fomentar, corregir i comentar els treballs dels aprenents.
- Mantenir els materials correctament classificats i en bones condicions d'ús.
- Elaborar materials adequats a les persones adultes i coordinar la resta de materials elaborats en altres àmbits del centre.Compartir: