Definició y trets

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Definim la nostra escola com a Valenciana i Popular. Entenem aquests dos conceptes com els principis vertebradors a partir dels quals es configuren els trets d'identitat següents:

1.- Una escola que assumesca la realitat valenciana com a pròpia, en tots els seus aspectes i de, manera específica, en tot allò que es relaciona amb la llengua, la història i la cultura.
2.- Una escola que partesca de la cultura diferenciada, la realitat social, les vivències i els coneixements previs de les persones joves i adultes.
3.- Una escola que faça progressivament del valencià la llengua vehicular de les persones joves i adultes -veieu PIL-
4.- Una escola que, tot respectant les diferents cultures, siga integradora en la nostra cultura i societat de les distintes persones joves i adultes.
5.- Una escola organitzada sobre la base de la participació directa, real i igualitària, de totes les persones joves i adultes en una gestió social de l'escola, no oblidant mai que elles són els principals subjectes actius del procés educatiu.
6.- Una escola que, tot partint de les diferències de gènere, siga integradora, comprehensiva i que potencie el desenvolupament de les persones adultes despotenciant les actituds sexistes, els prejudicis i els estereotipus dominants.
7.- Una escola que compare i critique els valors ideològics, econòmics, culturals, religiosos i ètnics de la societat dominant front als valors que conformen altres societats.

Aquests trets es desenvolupen en els Objectius Generals que a continuació s'exposen :

1.- Estructurar una via col·lectiva de caràcter sociocultural d'aproximació al coneixement crític de l'entorn social, econòmic, cultural.
2.- Potenciar un procés de formació/acció permanent al qual accedisca la població adulta local i/o comarcal.
3.- Promoure un procés d'autoformació i/o autoorganització que incidisca en la vida col·lectiva, i que possibilite l'adquisició de tècniques, actituds, capacitats i habilitats.
4.- Integrar el procés d'ensenyament-aprenentatge dins d'un marc global d'anàlisi sobre la realitat local i/o comarcal, de cara a encetar la seua transformació.
5.- Potenciar la discriminació positiva de les dones per tal d'aconseguir la seua participació educativa, sociocultural, etc. plena en tots els àmbits, tant públics com privats.
6.- Potenciar els processos d'aprenentatge de la població immigrada així com la seua participació en l'escola i en la societat.

Per tal de garantir una organització i funcionament del Centre coherent amb els trets i objectius abans esmentats, considerem que tant l'organització com el funcionament haurien de basar-se en la participació democràtica i el consens com a estratègia de presa de decisions. La gestió social seria un instrument de plasmació d'aquests dos eixos de l'organització i funcionament del Centre. Una possibilitat de plasmació d'aquest instrument seguiria el següent esquema:

1. llengua i cultura popular: c1, c2, j, h, a, b, d
2. formació, ocupació i integració: f, g, e2, h, b1 c1,c
3. solidaritat, igualtat i llibertat: e1, e2, e3, b1, h, j, a, b, d
4. alfabetitzacions: a1, h, e1, e2, f, c
5. formacions bàsiques i accés als béns educatius i culturals: a2, b2, b3, d, c1, c2, f, e1, e2
6. aprén: a2, b2, b3, d, c1, c2, f, e1, e2
7. ogoa: tots els programes

El Centre hauria de configurar-se en una àrea d'intervenció: formal - no formal - informal. Cadascun dels aspectes d'aquest continuum es caracteritzaria per: l'àrea formal és aquella que es configura a partir de les pràctiques educatives, i que respon més directament al currículum prescrit mitjançant programes formatius, la no formal, que seran totes aquelles accions educatives o no, que en virtut d'uns programes específics es duen a terme; i la informal que s'articula al voltant de totes les accions que no tenen res a vore amb els programes, però que desenrotllen aspectes educatius-formatius relacionats tangencialment amb el currículum: reconeixement del coneixement pràctic que propicien les experiències viscudes i a viure.

Aquestes àrees d'intervenció tractaran de donar resposta, des d'una perspectiva de permeabilització entre les diferents accions desenvolupades des de cadascuna d'elles, a les metes prefixades per a cadascú dels cicles que configuren l'oferta educativa constituïda.
Aquesta oferta es vehicularà mitjançant l'elaboració d'itineraris formatius: planificació, desenvolupament i avaluació, configurats per les mateixes persones adultes amb la col·laboració -guia i assessorament- del centre, i que atenguen tant els aspectes personals com els col·lectius. Aquesta oferta educativa s'organitzarà en virtut de les possibilitats de cadascuna de les persones joves i adultes: nivell de partida, tot i atenent al seu grau d'autonomia, d'experiències Tanmateix aquesta oferta educativa es construirà seguint els següents criteris metodològics:

- Contextualització, partirem de la pròpia realitat, tant del medi com de les persones adultes potencialment participants.

- Multi-Interculturalitat, partirem de les diferències culturals de les persones adultes, tot garantint la seua diversitat i singularitat.

- Transdisciplinarietat i/o globalització, partirem de la realitat, cosa que suposa tenir en compte la seua composició, i tractar-la des d'una perspectiva que ens informe de les diferents vessants dels sabers que la construeixen, la signifiquen, i l'analitzen. Utilitzarem la configuració transdisciplinar quan els grups destinataris tinguen un grau d'autonomia i pensament crític prou desenvolupat: grups d'aprenentatge de: EB, GE1, GE2; i la globalització quan aquest desenrotllament acaba d'iniciar-se: grups d'aprenentatge de: AL, POST-AL, NE.

- Autonomia, creativitat i pensament crític, partirem de la situació inicial de cadascuna de les persones adultes, per tal d'implementar els processos que provoquen una acció comunicativa i/o transformativa.
- Participació democràtica, comunicació dialògica i autogestió o gestió social, partirem de la proposició de viure la democràcia a l'escola per a desenrotllar processos oberts de comunicació i/o acció que possibiliten l'emergència de subjectes amb possibilitat de possibilitats: agents.

Aquests criteris metodològics els desenvoluparem des de la flexibilitat i/o sensibilitat que diferents teories, coherents amb ells, ens procuren mètodes, tècniques, procediments... que fonamentaran l'acció educativa, com ara: aprendre a aprendre, mètode psicosocial, procés de lectura de la realitat (pedagogia de la comunicació), aprenentatge significatiu, mapes conceptuals, projectes de recerca... Una possible actuació des d'aquesta perspectiva seria:

L'organització del currículum es fa tant des de mòduls com des d'altres tipus d'estructures organitzacionals: tallers, seminaris, blocs de continguts, àrees... però sempre hauria de configurar-se en virtut de proporcionar a les persones joves i adultes un currículum obligatori i al mateix temps la possibilitat de construir elles mateix, en interacció amb el seu grup de classe, els itineraris formatius pertinents. Tot això suposa que el currículum ha de respondre a les demandes, interessos i necessitats de les persones joves i adultes, però també a les que s'estableixen des de la pròpia societat: diversitat cultural, validació de les experiències prèvies, participació i transformació... Des de la nostra perspectiva educativa, i atenent els trets d'identitat, els objectius generals i els criteris metodològics plantejats, optem per una organització curricular que es desenvolupe a partir de la concreció dels conceptes, procediments i actituds en:

- Paraules i nuclis generadors, des d'una perspectiva clarament globalitzadora, per als grups de persones adultes amb una formació instrumental provocadora d'exclusió, amb un cert pensament màgic plenament subjectiu, i per tant amb un grau d'autonomia i de possibilitat d'optativitat escàs.

- Seminaris, tallers i accions puntuals -xarxes de tòpics i/o projectes -, des d'una perspectiva clarament interdisciplinar o transdisciplinar, per als grups de persones adultes amb una formació instrumental-estratègica incardinada en un pensament científic amb una capacitat d'abstracció, un grau d'objectivitat i una potencialitat cap a la recerca i la possibilitat d'optativitat més desenvolupada.

Aquest model i procés de planificació respon tant als desigs , interessos i demandes de les persones joves i adultes educandes com de les educadores a aquests i, a més a més, respon a un concepte i pràctica de l'acció i/o estratègia que insereix la complexitat/complicació/problematització de la realitat als processos educatius fent implicatius i correlatius al mateix els elements de l'atzar, la iniciativa, la decisió -elecció/distinció-, la conscientització, l'autonomia, la llibertat, la participació, els contextos...

Compartir: